DJURHOMEOPATEN

Katarina Ahlström

HOMEOPATINS UPPKOMST

På 1700-talet lade Samuel Hahnemann grunden för ett nytt läkesystem, homeopati. Som grundar sig på principen att lika botar lika. Principen "Lika botar lika" i terapeutiska sammanhang fanns redan omkring 100 fKr och dyker upp i medicinsk literatur särskilt efter läkekonstens fader, Hippokrates. Läkaren Samuel Hahnemann arbetade med en översättning och läste om kinabarkens användning mot febrar. Han fick idén att prova likhetsprincipen, han började äta kinabarken i stora doser och fick till sin häpnad starka anfall av feber. Alla symtom antecknades. Han ställer sig frågan: Måste icke den kraft hon kinan, som i den friska kroppen framkallar feber, vara identisk med den kraft som botar feberns?. Han intar medlet vid flera tillfällen och varje gång med samma resultat. Han börjar göra prövningar av olika substanser på familj och vänner och senare på sina studenter. Flera medel prövades och kartlades med dess symtombild. Hahnemann började praktisera som homeopat och lärde ut metodiken. Idag finns tusentals homeopatiska medel.

De olika styrkorna på homeopatiska medel kallas för potenser för att de verkar mer kliniskt med ökad spädning.

Man använder sig av följande skalor; D-potens (1/10), C-potens (1/100), M-potens (1/1000), CM-potens (1/100000) och LM-potenser (1/50000).

De vanliga potenserna är D6, D12, D39, D200, C6, C12, C30, C200, 1M, 10M, CM, LM6, LM12   och LM18.

Tekniken via vilken medlen framställs gör att de specifika egenskaperna originalsubstansen innehåller bibehålls. Vid D24/ C12 kan man ej finna någon molekyl kvar av det ursprungliga ämnet men i praktiken fungerar de högre styrkorna mycket väl.

En homeopatisk potens är inte en droppe i havet utan en lösning som framställts genom iaktagande av en noggrann fastställd procedur bestående av en rad skakningar.

POTENSER

FRAMSTÄLLNING AV HOMEOPATISKA MEDEL

Tillverkningen är mycket noggrann och måste ske i ett labratorium enligt den teknik som Hahnemann tagit fram. Kortfattat sker det enligt följande: Man gör en tinktur av medlet, tar 1,0 g av medlet och tillför 9,0 g av lösningsmedel. Omskakning utföres enligt föreskrifterna i HAB1. På så sätt får man potensen D1. För att komma från D1 till D2 tar man 1,0 g av D1 och tillsätter 9.0g av lösningsmedlet. Så fortsätter man tills man uppnått den önskade potensen.

Vid framställninga av c-potenser tar man 1,0 g av medlet och tilltätter 99,0 g av lösningsmedlet.

DE HOMEOPATISKA MEDLEN

Medlen är prövade på friska människor, symtom de får av medlet, både mentala och fysiska, registreras som läkemedelsbilden av det prövade ämnet. Många medel är också kliniskt prövade. Framkomna symtom graderas efter hur många som fått samma symtom. Desto fler som får det desto starkare symtom på medlet.

Medlen kommer främst från växtriket, mineraler och animaliska produkter.

HUR VERKAR HOMEOPATI

Med det homeopatiska medlet ger man kroppen ett stimuli at börja självläka. När man är sjuk har inte kroppen kunna försvara sig mot detta helt. Ett homeopatmedel är likt i symtom samma åkomma som ska botas. Det som sker i kroppen är att medlet går in och talar om att här måste sätta fart att läkas. Man ger en konstgjord sjukdom som är lik den ursprungliga som ska botas, kroppen svarar på homeoptiska medlet som en ny sjukdom, vilken är starkare än den första. På så vis aktiverar man kroppen att bota den riktiga sjukdomen. När den riktiga är botad slutar man att ge medlet. Man ska inte ge homeopatiska medel längre än vad som behövs, då kan en s.k. prövning uppstå. Att man får symtom av medlet. Dessa försvinner dock på 2-3 dagar efter att man slutat med medlet.

VARFÖR LIKA BOTAR LIKA

Man kan drabbas av flera olika sjukdomar samtidigt men inte flera lika sjukdomar samtidigt. Två sjukdomar av samma art eller med liknande symtom kan inte få varandra att stanna upp, häva eller bestå bredvid varandra i samma kropp. Kommer en liknande sjukdom in i kroppen som är starkare än den första försvinner den svagare och upphör att existera. Liknande sjukdomar lägger anspråk på samma delar i organismen.

BIVERKNINGAR

Medlet är så svagt att det ger inga biverkningar. Det retar kroppen att läka. Har man inget att svara på sker inget.

FÖRSTFÖRSÄMRINGEN

Kommer av att homeopatin, som många andra alternativa metoder, läker inifrån och ut. Vanligast är vid hudproblem. Förstförsämringen är bra och betyder att kroppen aktiverar det som ska läkas.

LÄKNING SKER ENLIGT FÖLJANDE

Inifrån och ut, ex astma där eksem var grunden kommer eksemet att bli värre när andningen är bättre.

Uppifrån och ner, först bra mentalt sen fysiskt.

Sist in först ut, symtom botas i omvänd ordning som de kom.

Från viktiga till mindre viktiga organ, där medlet behövs mest verkar det först.

Det är viktigt att observera att läkningen sker i rätt riktning när man behandlar.